Spolu se všemi ostatními církvemi se připojujeme k Apoštolskému vyznání víry:

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
který se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, zemřel a byl pohřben.
Sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých.
Vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení
a život věčný.

Amen.