Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.

Žalm 25,15

Hlasem zvučným zvěstujte, ohlašujte to, rozneste to až do končin země. Rcete: “Vykoupil Hospodin služebníka svého Jákoba.”

Izajáš 48,20b